BRDSKO BICIKLISTIČKA BICIKLIJADA

PARK ŠU M A LU ŽIN A 2006

NEDJELJA 8. LISTOPADA 2006.

Prijave od 09:00 do 10:00 sati u Klani u Taverni Klana

SPORTSKA GRUPA 38 KM

Klana . Lisac . Škalnica . Breza . M ačkov vrh . Zvirid . Kastav . Pauza i okrjepa pod Ložun .

Breza . Škalnica . Klana

U sportsku grupu prijaviti se m ogu sam o licencirani natjecatelji i jači rekreativci. G rupa de se kretati

vedom brzinom sa zaustavljanjem sam o na okrijepnim stanicam a. Vozi se po šum skim putovima.

O bavezna je upotreba zaštitne kacige!

REKREATIVNA GRUPA 26 KM

Klana . Breza . Kastav . Pauza i okrjepa pod Ložun . Breza . Klana

U rekreativnu grupu uključiti se m ogu stariji od 15 godina i biciklisti rekreativci. G rupa de se kretati

brzinom prilagođenom rekreativcim a sa zaustavljanjem samo na okrijepnim stanicama. U grupu se

m ogu prijaviti sam o vozači sa tehnički ispravnim brdskim biciklim a.

O bavezna je upotreba zaštitne kacige!

TU RISTIČKA I D JEČJA GRUPA 8 KM

Klana . Pilana . M alinica (obilazak ranča) . Klana

U grupu se m ogu priključiti m lađi od 15 godina, ali isključivo u pratnji starije osobe uz upotrebu

kacige. Tem po vožnje biti de prilagođen najslabijim a u grupi i sa povrem enim zaustavljanjim a.

Preporuča se upotreba zaštitne kacige i tehnički ispravnih bicikala.

Svi učesnici sudjeluju na vlastitu odgovornost i organizatori

ne snose nikakve posljedice za štete ili povrede koje učesnici

nanesu sebi ili tredim osobam a.

Svi biciklisti m oraju im ati rezervnu zračnicu!

U sportskoj i rekreativnoj grupi obavezna je upotreba zaštitne

kacige, a ostalim učesnicim a se preporuča!

U česnici do 16 godina m oraju nositi zaštitnu kacigu!

O pćina Klana

O pćina Viškovo

O pćina M atulji

Grad Kastav